ប្រទេសថៃប្រឡងចំរៀង(5)

author lay ratanak   3 мес. назад
396 views

2 Like   0 Dislike

Borat Br7- ក្មេងស្រីអាយុដប់ឆ្នាំប្រឡង the voice thailand ច្រៀងបានពិរោះ...

Borat Br7-ក្មេងស្រីអាយុដប់ឆ្នាំប្រឡង the voice thailand ច្រៀងបានពិរោះណាស់ធ្វើខូចទាំងបួនទ្រាំមិនបាន!

ឆ្នាំមុន-បក្ខជនថៃចូលប្រឡងច្រៀងបទខ្មែរ

Cambodian Idol Season 3 Live Show Week 4 | គង់ កែវមរកត - កោតចិត្តម៉្លេះទេ

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3 វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 4 សូមអញ្ជើញទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ បេក្ខជន៖ គង់ កែវមរកត ច្រៀងបទ៖ កោតចិត្តម៉្លេះទេ youtu.be/1B1Xda9VN1o

Cambodian Idol Season 3 Live Show Week 6 | ចែម ស្រីល័ក្ខ - សម្រែកកម្មលោកិយ៍

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3 វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 6 បេក្ខជន៖ ចែម ស្រីល័ក្ខ ច្រៀងបទ៖ សម្រែកកម្មលោកិយ៍ youtu.be/w5g14SgjJCA

Cambodian Idol Season 3 Live Show Week 2| គ្រី ថៃពៅ - លាហើយស្នេហ៍ខ្ញុំ

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3 វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 2 សូមអញ្ជើញទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ បេក្ខជន៖ គ្រី ថៃពៅ ច្រៀងបទ៖ លាហើយស្នេហ៍ខ្ញុំ youtu.be/gpUoc6a7-TQ

Comments for video: