ក្មេងប្រុសអាយុ៥ឆ្នាំអាចបើកយន្តហោះបាន។

author MALA Cambodia   12 мес. назад
318,082 views

4,175 Like   179 Dislike

Top 5 The Richest Man in Cambodia 2018 by Success Reveal

In this video we want to show you about Top 5 The Richest Man in Cambodia 2018 by Success Reveal. You will know who is the top 5 richest man in Cambodia 2018, what company they owned by Forbes Magazine. (source: propertyarea.asia ) ✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccesReveal ❤Watch all Success Reveal video❤ ☛ https://goo.gl/TpVLPW .: SUBSCRIBE for new video everyday :. ☛https://goo.gl/VL5X8r ❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤ Khim Sokheng: https://goo.gl/js4Hw5 Siev Sophal: https://goo.gl/2SSTpm Lay Lonn: https://goo.gl/tvXZT7 Kong Parith: https://goo.gl/q7ktff Quach Mengly: https://goo.gl/b9p3Qg Tang Namsrun: https://goo.gl/d6tvfG Oun Sarath: https://goo.gl/RkJKAu Sim Dara: https://goo.gl/qbDR3Y Kuy Vat: https://goo.gl/9Mm64F Din Somethearith: https://goo.gl/9Gh7YE Hero audio book: https://goo.gl/YJubiS Hem Hema Modern Laundry: https://goo.gl/SF228c Nourn Ork: https://goo.gl/o1BK18 Soum Sambath: https://goo.gl/8MhdPi Kim Heang: https://goo.gl/B56qmy © Copy Right Issues: If you don't want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺ ❤ Let's Connect on Social Media ❤ ✔ FACEBOOK: https://goo.gl/JT7uCR ✔ YOUTUBE: https://goo.gl/L9JvGF ✔ GOOGLE PLUS: https://goo.gl/aZtyeZ ✡ ABOUT US ✡ .: Why We create SUCCESS REVEAL channel :. 1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur 2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success 3. Free Business Education Online Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video. We post new video everyday!

យន្តហោះ ពេលហោះឡើង

ENGINES START AND TAXI KING AIR 90 (READ DESCRIPTION PLEASE)

(I POST THIS QUICK DESCRIPTION IN ORDER TO CLARIFY SOME DOUBTS OF THE VIDEO) ****FIRST FLIGHT OF THE DAY**** FOR THOSE WHO DO NOT FLY THE KING AIR OR OTHER TURBOPROP, SINGLE PILOT PROCEDURES REQUIRED A FLOW AND THEN THE CHECKLIST. HERE SOME CHECKLIST ARE NOT READ AND DO. THE ENGINE START PROCEDURE HAS TO BE MADE BY SOME MEMORY ITEMS THIS IS BECAUSE IT IS NOT POSSIBLE TO ACT THE STARTER, FUEL, PUMPS, ECS, ETC, WHILE READING THE CKECKLIST. (IF SOME DOUBTS ABOUT THIS, PLEASE READ THE KING AIR 90 CHECKLIST ENGINE START PROCEDURE). YOU CAN SEE THAT AFTER THE ENGINE HAS STARTED AND EVERYTHING LOOKS OK, I READ THE CHECKLIST TO VERIFY THE FEW STEPS I MADE BEFORE. THEN THE WHITE BOOK I READ ARE SOME NOTES THAT I HAVE FOR MY GPS DATA, AND I KNOW A LOT OF PILOTS HAVE SOME. THE NEWSPAPER YOU CAN SEE, IS NOT FOR ME, I BOUGHT IT FOR MY BOSS THAT I WAS PREPARING TO BRING IT HOME! PLEASE FOLLOW ALL THE VIDEO PROCEDURE AND WATCH CAREFULLY PLEASE. THEN IF SOME DOUBT PLEASE POST A COMMENT. THANK YOU AND GOOD FLIGHTS! PLEASE SUBSCRIBE BY CHRISTIAN SOTO SORRY ABOUT MY ENGLISH**

កូន​ខ្មែរ​ខេត្ត​ព្រៃវែង អាច​បង្កើត​យន្តហោះ​បាន

កូន​ខ្មែរ​ខេត្ត​ព្រៃវែង អាច​បង្កើត​យន្តហោះ​បាន

ម្តាយស្រែកផ្អើលឆោឡោពេញផ្ទះឃើញកូនស្រីស្លាប់ កូនប្រស...

ហួសចិត្ត! ម្តាយស្រែកផ្អើលឆោឡោពេញផ្ទះឃើញកូនស្រីស្លាប់ កូនប្រសារគ្រាន់តែឃើញប៉ូលីសរត់ប្រូច ចុងក្រោយប៉ូលីសចាប់បាន ទើបដឹងថារត់ដោយសារតែ…

Comments for video: